பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் 11 முஸ்லீம் அடிப்படைவாத அமைப்புக்களுக்கு தடை..!

0

பயங்கரவாத தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள் ) சட்டத்தின் கீழ் 27 ஆம் பிரிவின் கீழ் பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி கோடடாபய ராஜபக்ஷவினால் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று (13) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைவாக 1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் சமாதானத்தைத் தொடர்வதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்கென நன்னோக்குடனும் தேசிய பாதுகாப்பு, பொது மககள் ஒழுங்கு மற்றும் சட் டவாட்சி என்பனவற்றின் நலனிலும் செய்யப்பட் ட இலங் கை அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் பின்வரும் அமைப்புக்ககள் தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


அட்டவணை
1. ஐக்கிய தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (UTJ)
2. சிலோன் தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (CTJ)
3. சிறீலங்கா தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (SLTJ)
4. அகில இலங்கை தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (ACTJ)
5. ஜம்மியதுல் அன்ஸாரி சுன்னதுல் மொஹமதியா (JASM) மறுபெயர் ஜம்மாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹமதியா
ஒழுங்கமைப்பு மறுபெயர் அகில இலங்கை ஜம் – ஈ – அது அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹம்மதியா மறுபெயர் அன்ஸாரிஸ்
சுன்னதில் மொஹம்மதியா கழகம் மறுபெயர் ஜமாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹம்மதியா
6. தாறுல் அதர் மறுபெயர் ஜாமிஉல் அதர் பள்ளிவாசல் மறுபெயர் தாறுல் அதர் குரான் மத்ரச மறுபெயர் தாறுல் அதர்
அத்தபாவிய்யா
7. சிறீலங்கா இஸ்லாமிய மாணவர் இயக்கம் (SLISM) மறுபெயர் ஜம்இய்யா
8. ஈராக் மற்றும் சிரியா இஸ்லாமிய அரசு (SLISM) மறுபெயர் அல் – தௌலா அல் – இஸ்லாமியா தௌலா இஸ்லாமியா
9. அல்கய்தா அமைப்பு
10. சேவ் த பேர்ள்ஸ் அமைப்பு மறுபெயர் சேவ் த பேர்ள் சங்கம்
11. சுப்பர் முஸ்லிம் அமைப்பு


ஆளெவரும், இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே இதற்கான அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்புகளின் அல்லது ஒழுங்கமைப்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்ற அல்லது அதன் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற வேறேதேனும் ஒழுங்கமைப்பின் கீழே குறித்துரைக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் எவற்றுடனும் தொடர்புபட்டிருத்தலோ அல்லது அவற்றில்
சம்பந்தப்பட்டிருத்தலோ அல்லது அவற்றுடன் தொடர்புபட்டிருப்பதாக அல்லது அவற்றில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக நியாயமான முறையில் சந்தேகிக்கப்படுதலோ ஆகாது.

(அ) உறுப்பினரொருவராக அல்லது அங்கத்தவரொருவராக இருத்தலாகாது;

(ஆ) அதற்குத் தலைமைத்துவம் அளித்தலாகாது;

(இ) சீருடையை, உடையை, சின்னத்தை,தனிக்குறியை அல்லது கொடியை அணிதலோ, வெளிக்காட்டுதலோ, ஏந்துதலோ
அல்லது உடைமையில் வைத்திருத்தலோ ஆகாது;

(ஈ) கூட்டமொன்றை அழைத்தலோ, கூட்டுதலோ, நடாத்துதலோ அல்லது அதில் பங்குபற்றுதலோ ஆகாது;

(உ) உறுப்பாண்மையைப் பெறுதலோ அல்லது அதைச் சேருதலோ ஆகாது;

(ஊ) ஓர் உறுப்பினருக்கு,,அங்கத்தவருக்கு அல்லது வேறெவரேனும் இணையாளருக்குப் புகலிடமளித்தலோ, அவரை மறைத்து வைத்தலோ அல்லது அவருக்கு உதவுதலோ ஆகாது;

(எ) மேம்பாட்டுக்கு உதவுதலோ, அதனை ஊக்குவித்தலோ, அதற்கு ஆதரவளித்தலோ, மதியுரையளித்தலோ, உதவுதலோ அல்லது அதன் சார்பில் செயலாற்றுதலோ ஆகாது;

(ஏ) ஏதேனும் செயற்பாட்டை அல்லது நிகழ்வை ஒழுங்குபடுத்தலோ அல்லது அதில் பங்குபற்றுதலோ ஆகாது;

(ஐ) பணத்தை அல்லது பொருட்களை நன்கொடையளித்தலோ அல்லது உதவுதொகையளித்தலோ ஆகாது;

(ஒ) அதற்காக அல்லது அதன் பொருட்களைப் பெறுதலோ, களஞ்சியப்படுத்தலோ, இடம் பெயர்த்தலோ, உடைமையில் வைத்திருத்தலோ அல்லது விநியோகித்தலோ ஆகாது;

(ஓ) நோக்கத்தை ஊக்குவித்தலோ அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலோ ஆகாது;

(ஒள) அதனோடு ஏதேனும் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடுதலாகாது ; அல்லது

(க) அதன் சார்பில் தகவலைப் பரப்பு வித்தலாகாது என்றும் அதில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.


4. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 3 ஆம் ஒழுங்குவிதிக்கு முரணாகச் செயலாற்றுகின்ற எவரேனுமாள், தவறொன்றைப் புரிகின்றார்
என்பதுடன், அரசியலமைப்பின் 154ஞ என்னும் உறுப்புரையின்கீழ் கொழும்பில் நடைபெறும் மேல் மாகாணத்துக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட மேல் நீதிமன்றத்தினால் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன் மேல் அவருக்கு இருபதாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்கான மறியற்றண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப் படுதலும் வேண்டும்.

5. இவ்வொழுங்கு விதிகள் 3 ஆம் ஒழுங்குவிதிக்கு முரணாகத் தவறொன்றைப் புரிவதற்குச் சதி செய்கின்ற, எத்தனிக்கின்ற, உடந்தையாக விருக்கின்ற அல்லது தவறொன்றைப் புரிவதற்கு ஆயத்தஞ் செய்யும் ஏதேனும் நடத்தையில் ஈடுபடுகின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன் அரசியலமைப்பின் 154ஞ என்னும் உறுப்புரையின் கீழ் கொழும்பில் நடைபெறும் மேல் மாகாணத்துக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட மேல் நீதிமன்றத்தினால் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன் மேல் அவருக்கு பத்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்கான மறியற்றண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப் படுதலும் வேண்டும்.

6. இவ்வொழுங்குவிதிகளின் கீழான தவறொன்று ஆட்கள் குழுவொன்றினால் புரியப்படுமிடத்து அப்போது அத்தவறைப் புரிவதற்கு நேரடியாகப் பொறுப்பாகவுள்ளஆட்களுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக –

(i) அவ்வாட்கள் குழு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றாக இருப்பின், அத்தகைய கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் ஒவ்வொரு பணிப்பாளரும் பிரதான நிறைவேற்றலுவலரும்;

(ii) அவ்வாட்கள் குழு பங்காண்மையொன்றாகவிருப்பின், அத்தகைய பங்காண்மையின் ஒவ்வொரு பங்காளரும் பிரதான நிறைவேற்றலுவலரும்; அத்துடன்

(iii) அவ்வாட்கள் குழு ஒரு குழுமம் தவிர்ந்த கூட்டிணைக்கப்படாத குழுவொன்றாகவிருப்பின், அத்தகைய ஆட்கள் குழுவின், தொகுதியின் அல்லது ஒழுங்கமைப்பின் தலைவரும், அத்தகைய குழுவின், தொகுதியின் அல்லது ஒழுங்கமைப்பின் முகாமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் பொறுப்பாகவுள்ள அக் குழுவின் ஒவ்வோர் அலுவலரும்.

அத்தகைய ஆட்கள் குழுவுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக அத்தகைய தவறுக்குக் குற்றவாளியாக இருப்பதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும். என்றும் அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.