ஊழல் மோசடியற்ற நீதியான மக்களாட்சிக்கு; மாற்றத்துக்கான ஒரே தெரிவு..!

0

ஊழல் மோசடியற்ற நீதியான மக்களாட்சிக்கு; மாற்றத்துக்கான ஒரே தெரிவு..!

(இது ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்)

விளம்பரங்களுக்கு;

+94718861650