யாழ் மாவட்ட மக்களின் மாற்றத்திற்கான ஒரே தெரிவு..!

0

“யாழ் /கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்களின் மாற்றத்திற்கான ஒரே தெரிவு”

ஊழல் அற்ற நீதியான ஆட்சிக்கு அதி கூடிய விருப்பு வாக்கில் பாராளுமன்றம் அனுப்புவோம்..!

(Paid Ad)