இன்று உலக ஊடக சுதந்திர தினம்; இலங்கை எத்தனையாவது இடம் என்று தெரியுமா?

0

2020 ஆம் ஆண்டு உலக ஊடக சுதந்திர குறிகாட்டியில் 180 நாடுகளில் இலங்கை 127 ஆவது இடம் பிடித்துள்ளது.

எனினும் கடந்த ஆண்டை விட ஒரு இடம் பின் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு கடந்த ஆண்டை விட 2.33 புள்ளிகளை அதிகமாகப் பெற்று 41.94 உலகளாவிய புள்ளிகளை இலங்கை பெற்றுக் கொண்டுள்ளது.


2013 ஆம் ஆண்டு முதல் உலக ஊடக சுதந்திர குறிகாட்டியில் இலங்கை பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து முன்னேறி வந்திருக்கிறது.


அதற்கமைய இலங்கை 2013 ஆம் ஆண்டு 162 ஆவது இடத்தையும் , 2014 ஆம் ஆண்டு 165 ஆவது இடத்தையும் , 2015 ஆம் ஆண்டும் அதே இடத்தையும், 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு 141 ஆவது இடத்தையும் , 2018 ஆம் ஆண்டு 131 ஆவது இடத்தையும் கடந்த ஆண்டு 126 ஆவது இடத்தையும் பெற்றுக் கொண்டுள்ளது.


இந்த உலக ஊடக குறிகாட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களை முறையே நோர்வே , பின்லாந்து மற்றும் டென்மார்க் ஆகிய நாடுகள் பெற்றுக் கொண்டுள்ளன.


அதே போல் எரித்திரியா , துர்க்மெனிஸ்தான் மற்றும் வடகொரியா ஆகிய நாடுகள் முறையே 178 , 179 மற்றும் 180 என்ற இறுதி மூன்று இடங்களை பிடித்துக் கொண்டுள்ளன.