கிராமப் புற மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி; புதிய இஸட் ஸ்கோர் நடைமுறை அடுத்த மாதம் முதல்..!

0

பல்கலைக் கழகத்திற்கு இணைத்துக் கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான இஸட் ஸ்கோர் நடைமுறை அடுத்த மாதத்தில் பாடசாலைக் கட்டமைப்பில் செயற்படுத்தத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது பல்கலைக் கழகங்களுக்கு மாணவர்களை உள்வாங்கும் போது திறமையின் அடிப்படையில் இணைத்துக் கொள்வது 40 சதவீதமாக நடைமுறைப்படும்.

மாவட்ட அடிப்படையில் 55 சதவீதமும், பின்தங்கிய பகுதி அடிப்படையில் 5 சதவீதத்திற்குப் பதிலாக பாடசாலை கட்டமைப்பில் 60 சதவீதம பல்கலைக் கழக கட்டமைப்பிற்கு உள்வாங்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் என்.எச்.எம்.சித்ரானந்த தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதியின் சுபீட்சமிக்க தொலைநோக்கு வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் மேலும் விசேட தேவையைக் கொண்டள்ள மாணவர்களுக்கு கல்விக்ககான சந்தர்ப்பம் விரிவுபடுத்தப்படும் எனறும் அவர் கூறினார்.

அரசியல் தலையீடுகள் இன்றி பாடசாலைகளுக்காக அதிபர்களை நியமிப்பதற்குத் தேவையான திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பின் கீழ் அதிபர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான நேர்முகப் பரீட்சைகளுக்கான திருத்தத்தங்கள் மேற்கொள்ளப் பட்டிருப்பதாகவும் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் என்.எச்.எம்.சித்ரானந்த தெரிவித்துள்ளார்.