ஜனாதிபதி கோத்தபாயவால் புதிய பிரதி அமைச்சர்கள் நியமனம்..!

0

நேற்றைய தினம் (27) புதிதாக 35 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் மூன்று பிரதி அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கெளரவ கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களின் முன்னிலையில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

அந்த வகையில்,

 1. சமல் ராஜபக்ஷ – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. வாசுதேவ நாணயக்கார- நீர் வழங்கல், வடிகாலமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 3. காமினி லொகுகே- நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 4. மஹிந்த யாப்பா – நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 5. எஸ்.பி.திசாநாயக்க- காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 6. ஜோன் செனவிரத்ன- பொருளாதார மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சர்
 7. மஹிந்த சமரசிங்க- உள்ளூராட்சி மற்றும் உள் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக
 8. சீ.பி. ரத்நாயக்க- புகையிரத சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 9. லக்ஷ்மண் யாப்பா- தகவல் தொடர்பாடல் இராஜாங்க அமைச்சர்
 10. சுசந்த புஞ்சி நிலமே- சிறு மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 11. அனுர பிரியதர்சன யாப்பா- வர்த்தகம் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 12. சுசில் பிரேம்ஜயந்த்- சர்வதேச தொடர்புகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 13. பிரியங்கர ஜயரத்ன- சுகாதாரம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 14. ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய- கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 15. மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே- மின்சாரம் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்
 16. துமிந்த திசாநாயக்க- இளைஞர் விவகாரம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 17. ரோஹித அபேகுணவர்த்தன- ஆற்றல் வலு இராஜாங்க அமைச்சர்
 18. தயாசிறி ஜயசேகர- கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 19. லசந்த அலகியவன்ன- அரசாங்க முகாமைத்துவம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 20. கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல- முதலீட்டு அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 21. அருந்திக பெர்னாண்டோ- சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 22. திலங்க சுமதிபால- தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 23. மொஹான் பிரியதர்சன- மனித உரிமைகள் மற்றும் நீதி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 24. விஜித பேரகொட- மகளிர் மற்றும் சிறுவர் உரிமைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 25. ரொஷான் ரணசிங்க- மகாவலி இராஜாங்க அமைச்சர்
 26. ஜனக இலுக்கும்புர- ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 27. விதுர விக்கிரமநாயக்க- கமத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 28. செஹான் சேமசிங்க- வங்கிகள் அபிவிருத்தி மற்றும் கடன் திட்டங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 29. கனக ஹேரத்- துறைமுக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 30. திலும் அமுனுகம- போக்குவரத்து சேவைகள் முகாமைத்துவம் இராஜாங்க அமைச்சர்
 31. லொஹான் ரத்வத்தை- நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 32. விமலவீர திசாநாயக்க- வனசீவராசிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 33. ஜயந்த சமரவீர- சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சர்
 34. சனத் நிஷாந்த- மீன்பிடி இராஜாங்க அமைச்சர்
 35. தாரக பாலசூரிய- சமூக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதியமைச்சர்கள்

 1. நிமல் லான்சா – பெருந்தோட்ட அபிவிருத்தி பிரதியமைச்சர்
 2. காஞ்சன விஜேசேகர- கடற்தொழில் மற்றும் நீர் வள பிரதியமைச்சர்
 3. இந்திக அனுருத்த- பொதுநிர்வாகம் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் பிரதியமைச்சர்

ஆகியோர் நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.